Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

1η Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

• Τίτλο
• Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
• Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
• Περίληψη της εργασίας
• Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 λέξεις
• H περίληψη πρέπει να έχει συγγραφεί ακολουθώντας την κάτωθι δομή:

I. Σκοπός
II.  Ασθενείς και μέθοδοι ή Υλικό και μέθοδοι
III. Αποτελέσματα
IV. Συμπεράσματα

• Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφ' όσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)
• Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να είναι italics.

3. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου,
ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
4. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.
5. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (23/10/2013), δεν θα γίνονται δεκτές.
6. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
7. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή προφορικής παρουσίασης ή με ένθεση στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης το αργότερο μέχρι την 01/11/2013.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Παύλος Πετρίδης¹, Ελένη Βαβουράκη²
¹ Α΄Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη
² Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύσταση του σώματος …
ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη περιελήφθησαν …
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τους ασθενείς …
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταλήγοντας, …

 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management

 
© COPYRIGHT 2013
Focus On Health
ALL RIGHTS RESERVED
POWERED BY INFINITY